Sportoviště

VÝSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU „SK ČAKOVIČKY“

 

               Skupina občanů Čakoviček se již jedenáctým rokem věnuje organizaci různých dětských sportovních i kulturních akcí. Po několika letech naší dobrovolné činnosti jsme obnovili původní sportovní klub, který zde má již 80letou tradici – původně fotbalový klub, přeorganizován na neziskovou organizaci, zabývající se volnočasovými aktivitami občanů Čakoviček s názvem SK Čakovičky - a pod touto hlavičkou nyní pořádáme většinu akcí v naší obci.

                Před 11lety se nám s pomocí OÚ podařilo zrekonstruovat a předělat nevyužívanou třídu v místní mateřské škole na tělocvičnu, která byla využívána na cvičení předškolních i školních dětí v rámci zájmových kroužků. Též zde probíhaly kulturní akce jako je vítání občánků, karnevaly, setkání s Mikulášem a čerty, vánoční besídky, břišní tance, aerobic, ping-pong atd. S rozvojem obce a nárůstem počtu obyvatel a dětí byla obec nucena řešit rozšíření kapacity mateřské školy. Ekonomicky i organizačně nejvýhodnější bylo využít třídu objektu školy a tuto přizpůsobit potřebám předškolní výchovy dětí. Tím náš sportovní klub přišel bez adekvátní náhrady o místo s možností sportovního a společenského vyžití.

               Od roku 2008 tak pořádáme veškeré sportovní akce ve volné přírodě, odkázáni na rozmary počasí. Přesto výčet námi pořádaných akcí není zanedbatelný -  přespolní běh, výlety na kolech po okolí a další nesportovní akce jako dětský den, strašidelný les. Na akce, při kterých jsou vhodnější uzavřené prostory – setkání s Mikulášem a čerty, karnevaly, kreativní dílny atd., využíváme sál v místní restauraci Švejk.

                Pořádání tréninků ve vybíjené je závislé na pronájmu hřiště v sousedních obcích Zlonín či Nová Ves. Na závěr školního roku je pravidelně vyhlašován turnaj ve vybíjené mezi sousedními obcemi.

Investiční záměr

               Našich akcí se rok od roku účastní stále více dětí. Rádi bychom rozšířili naše aktivity i do řad dospělých a dospívající mládeže. Pro tuto skupinu sportovců je neupravená louka v mírném svahu bez jakéhokoliv zázemí nedostačujícím prostorem.

               Z tohoto důvodu jsme se rozhodli požádat obec o pronájem pozemku na vybudování sportoviště. Je velkou výhodou, že obec měla v platném územním plánu vyčleněn pozemek, který je pro náš záměr velmi vhodný. Po jednání s obcí Čakovičky, které proběhlo v závěru roku 2012, nyní máme pozemek ve svém nájmu a můžeme se pokusit sen celé obce zrealizovat.

               Obec Čakovičky přenechala SK Čakovičky nájemní smlouvou do užívání na 20 let pozemek p.č. 71/26 o výměře 1851 m2 v obci a k.ú. Čakovičky. GPS souřadnice ukazující přibližně doprostřed budoucího hřiště: N50°13'50.627", E14°32'14.050". Pozemek je platným územním plánem obce určen jako plocha občanského vybavení, tělovýchovné a sportovní zařízení.

               Naším záměrem je výstavba uzavřeného sportovního areálu „SK ČAKOVIČKY“ určeného jak pro členy SK Čakovičky tak i širší veřejnost z řad občanů Čakoviček a za určitých podmínek i pro sportovce a občany z okolních obcí.

 

               V současné chvíli se snažíme oslovovat případné investory, od kterých rádi získali finanční příspěvek nebo prostředky na:

1. vypracování projektové dokumentace.

2. provedení terénních úprav pozemku – drenáž, vyrovnání, zhutnění plochy budoucího hřiště.

3. vybudování víceúčelového hřiště – rozměru 32x15 m, včetně oplocení.

4. výstavba dětského hřiště se zakrývacím pískovištěm a herními prvky pro děti, lavičkami a koši na odpadky,

5. stavbu malého objektu (montovaná dřevostavba apod. – zázemí, sloužící pro uskladnění sportovního nářadí s výhledem na další rozšíření o šatny ev. klubovou místnost,

6. oplocení celého pozemku s uvedenými sportovními plochami a zázemím.

Pro realizaci záměru výstavby se předpokládá dodávka stavby od specializované společnosti na základě výběrového řízení.


V čem je tato investice zajímavá

               Naše, stále se rozrůstající obec, s věkovým průměrem pod 35let, nemá žádný prostor pro sportovní vyžití jak dětí, tak dospělých. Vzhledem k našim aktivitám nás velice mrzí, že nemůžeme občanům Čakoviček nabídnout více akcí, o které je v obci zájem a na které je příslušné sportoviště bezpodmínečně nutné vystavět.

Předpokládané využití sportoviště – volejbal, nohejbal, basketbal, ping-pong, dětské prolézačky, cvičná tenisová stěna, či česká klasika – fotbal atd.

Další podpora

               Bez podpory obce by náš záměr nebyl myslitelný. Druhá místní nezisková organizace SDH Čakovičky a zaměstnanci, děti i rodiče z místní MŠ také plně naše aktivity podporují, pomáhají při organizaci akcí i s realizací tohoto projektu. Místní občané mají též velmi vstřícný postoj k výstavbě sportoviště.

               Máme velice dobré vztahy s místními firmami, například fa.Stytotrade a.s., reklamní agentura Across Print s.r.o., Restaurace Na Pekárně, Restaurace Švejk, či softwarová fa. Just Per4mance s.r.o.

V únoru 2013 jsme uzavřeli partnerskou smlouvu se sdružením MAS nad Prahou, které se zabývá regionálním rozvojem.

Efektivní využití podpory

               Naše členská základna SK má cca 50 členů. Ostatních obyvatel obce Čakovičky je v současnosti cca 700 osob a toto číslo dynamicky narůstá, díky probíhající i plánované výstavbě dalších rodinných domů. Mateřská škola Čakovičky - dvě třídy – má nyní celkem kapacitu 45 dětí a je plně vytížena.

               Pro všechny naše občany bude výstavba sportoviště rozšířením možností sportování. Nastane velká změna k lepšímu, protože z důvodu chybějícího sportoviště se stávající pořádané akce musejí konat na louce za vesnicí a též se za sportem musí dojíždět do okolních obcí či do Prahy. Dorůstající mládež nemá odpovídající náplň volného času a sama se nás dotazuje na to, kdy již tato možnost, aspoň v základní formě, bude.

               Za posledních cca 13let se obec rozrostla o 2 satelitní lokality, ve kterých žije více jak 2/3 všech obyvatel Čakoviček. Většina těchto nově přistěhovaných rodin pochází z Prahy nebo v Praze pracuje. Tudíž jsou zvyklí vyhledávat volnočasové aktivity, které jim zde scházejí a jsou nuceni je vyhledávat v širokém okolí.

               O objekt se bude starat správce zvolený SK Čakovičky. Otevírací doba bude stanovena sezóně dle potřeb uživatelů, tak aby byla zajištěna co možná největší návštěvnost areálu.

               Z tohoto pohledu je patrné, že uvažovaná výstavba přinese poměrně velkému počtu obyvatel nové možnosti. Zejména pro mladou generaci je toto velice dobrá alternativa, jak aktivně a zdravě trávit svůj volný čas a podílet se na dalším rozvoji sportoviště.

 

 

Vypracováno v Čakovičkách dne 15. 4. 2013                                                                                                     Za SK Čakovičky zpracovaly: 

Petra Fiksová, Markéta Vaňková